звіти

ЗВІТ      директора Будеївського      НВК «ЗШ  І-ІІІ ст.  -ДНЗ»        за 2019-2020 навчальний рік

1. Кадрове забезпечення.

             Станом на 31.05.2020 у школі працюють 33 співробітників, з них 18 педагогічних та 15 технічних працівників. 

Кадрова політика  будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та проводиться з метою:

-    встановлення кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

-     активізації професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

-          формування ключових компетентностей;

-          моніторинг якості освітньої діяльності;

-          самоосвітня діяльність педагога;

-          залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

 2. Управлінська діяльність.

Основним постійно діючим колегіальним органом управління закладом  та діяльністю педагогічного колективу є педагогічна рада. За звітний період  проведено 7 засідань: 3-и з яких тематичні, а решта організаційні. Для оперативного управління проводилися  наради при директорі (12 засідань). Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників,  поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація  приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Управління закладом здійснюється згідно до річного плану роботи, плану внутрішньо шкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована  й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.        

В наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і  їх проектами..

 3. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2019 року в школі було відкрито 10 класів з кількістю учнів – 86.                

Працює  дошкільна група у якій  перебувало 21 вихованці.  Школа працювала в режимі пяти денного  робочого тижня. 

 Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі.

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів. Контроль роботи харчоблоку здійснювався відповідно графіку роботи медичних працівників. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

4. Розвиток інклюзивного середовища

З 17 вересня  2019 року  в школі працює клас з інклюзивною формою це  включення в освітній процес дітей з особливими освітніми потребами.

9. Організація харчування учнів у навчальному закладі.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче  харчування учнів 1-11-х класів. На базі шкільної їдальні організовано триразове харчування дітей дошкільної групи. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів.

Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

7. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля КЗО «СШ № 16» прийнята в експлуатацію 50 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти , депутатської допомоги, спонсорської допомоги та за рахунок батьківських благодійних внесків. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно сплачувала за спожиту школою електроенергію, інтернет послуги. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Своєчасно проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

 Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи обладнане,  прибране, доглянуте. На клумбі щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають, учні та працівники школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. З допомогою фермерського господарства «Зірка» оброблена пришкільна земельна ділянка.                                                                                                                                                  За благодійні кошти спонсорів  в приміщені школи облаштовано внутрішній  шкільний туалет.                  У дошкільній групі  відремонтовано грубку та встановлено централізоване опалення.                                                                                  За рахунок батьківських внесків кожний рік забезпечено наявність медикаментів, миючих та дезінфікуючих  засобів, забезпечення  господарськими товарами. Проводиться поточний ремонт.                                                                                                                                   Влітку 2018 року були проведені наступні  ремонтні роботи: косметичний ремонт всіх кабінетів,  фарбування панелей, підлоги, заміна світильників, електричних ламп на 1-2 поверхах, заміна вимикачів та розеток.

Фінансовий звіт батьківського комітету школи щодо отримання та використання коштів доводиться до вашого відома на батьківських зборах, а також  розміщено на сайті закладу.

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань :

-          капітальний ремонт  сходів центрального входу;

-          потребує вирішення проблема забезпечення водою, переобладнання системи  опалення;

-      ремонт покрівлі  школи ;

-          для попередження руйнування будівлі, з метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу  зовнішній вигляд  школи потребує повної реконструкції;

-          пожежна сигналізація потребує підключення  до пожежного пульту;

-          з метою енергозбереження та забезпечення належного теплового режиму потрібно замінити застарілі вікна у навчальних кабінетах  коридорах, спортивній залі та їдальні на металопластикові; завершити облаштування гаража для шкільного автобуса.

ХІІ. Охорона праці.

         Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу

ХІІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.

         Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем – предметником та в кожному кабінеті та спортзалі.

            Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди  за фактами нещасних випадків з учнями в школі,  які фіксувалися в класних журналах.

Завдання на 2019-2020 навчальний рік:

1.  Зростання позитивного іміджу школи в районі, підвищення її конкурентоздатності.

2.         Реалізація концептуальних засад Нової Української школи.

3.         Педагогічному колективу школи в 2018 - 2019 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-методичної теми

«Формування особистісного розвитку дитини , зміцнення її фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, збагачення культурного потенціалу та підвищення професійної компетентності педагогів» та працювати над підтемою «Застосування сучасних  інноваційно-освітніх технологій для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентностей учнів».

4.         Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

5. Розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів.

6. Вивчення і творче впровадження у практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій учителів району, області, України.

7.Створення умов для реалізації права вибору учнями освіти відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

9.Покращення співпраці з дошкільним навчальним закладом щодо наступності навчання.

10.Посилення контролю за здійсненням атестації педагогічних працівників, активізація роботи шкільної атестаційної комісії

11.  Упроваджувати інноваційні технології, нові досягнення педагогіки та психології у навчальному та виховному процесах.

12.Забезпечувати вирішення питань соціального захисту учасників навчально -  виховного процесу, здійснення психолого – педагогічного супроводу дітей, батьки яких є учасниками АТО.

13. Упровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації навчально – виховного процесу,  всеобуч вчителів школи, залучити усіх учителів до розміщення інформації про їх педагогічну діяльність на веб – сайті школи.

14.Покращення організації харчування у

чнів та їх оздоровлення.

15.Ширше залучати учителів школи до участі у проектах, грандах, конкурсах, семінарах.

16. Укласти тристоронню угоду між адміністрацією школи, батьківською громадськістю та учнівським самоврядування.

17. Збільшення контингенту учнів